ការក្រឡេកមើលមន្រ្តីដំបូងរបស់អ្នកនៅឯ The Sacai X Nike ពណ៌ក្រហម / Vold Red Red “និង” Tour ពណ៌លឿង “ការក្រឡេកមើលមន្រ្តីដំបូងរបស់អ្នកនៅឯ The Sacai X Nike ពណ៌ក្រហម / Vold Red Red “និង” Tour ពណ៌លឿង “

ស្រស់នៅខាងក្រោយពណ៌បៃតងរបស់ Sacai x Nike Nike Vike Vike និង Chitose ស្លាកម៉ូតរបស់ជប៉ុនលោកអាបេទើបតែបានបង្ហាញពីរឿងពណ៌មួយទៀតដែលនៅពេលនេះនៅជុំវិញខាងមុខនេះដែលបានមកក្នុងទម្រង់នៃ “សាជីអ៊ីញ៉ូនចំហាយក្រហម” និង “Saaci X Nike Nike Nikewaffle ពណ៌លឿង” ។ ការចេញផ្សាយពីមុនគឺជាការបង្ហាញមួយក្នុងចំណោមកន្សោមដែលមានជាតិពុលខ្លាំងបំផុតនៅឆ្នាំ {...}
Continue Reading....Continue Reading....