តើ Travis Scott Scott X Nike Air Air Jordan 1 ត្រូវបានបញ្ចេញទាបដែរឬទេ?តើ Travis Scott Scott X Nike Air Air Jordan 1 ត្រូវបានបញ្ចេញទាបដែរឬទេ?

Travis Scott X Nike Air Jordan 1 ទាប តើមានអ្នកថ្លៃសហការធំជាងគេនៅលើពិភពលោកឥឡូវនេះល្អជាង Travis Scott ដែរឬទេ? អណ្តាតភ្លើងបានសម្លាប់វានាពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងការចេញផ្សាយលេចធ្លោបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយលេចធ្លោ។ ឥឡូវនេះអ្នកផលិត Astradorld ‘របស់ក្រុមហ៊ុន Hunt បាននិយាយយ៉ាងក្លៀវក្លាដោយមើលឱ្យកាន់តែច្បាស់នៅឯ Travis Scott {...}
Continue Reading....Continue Reading....