លោក Yeezy តែងតាំងលោក Nur Abbas ក្នុងនាមជាប្រធាននៃការរចនាថ្មីលោក Yeezy តែងតាំងលោក Nur Abbas ក្នុងនាមជាប្រធាននៃការរចនាថ្មី

ព័ត៌មានគឺនៅ Kanye West បានតែងតាំងលោក Nur Abbas ដោយផ្ទាល់ជាប្រធានរចនាថ្មីនៅឯ Yeezy ។ កាលពីមុនបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Louis Vuitton, Gucci, Uniqlo និងក្រុមហ៊ុន ACG ថ្មីៗនេះ Abbas គឺជាតួលេខដែលគួរឱ្យគោរពនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះហើយទំនងជានឹងមានគំនិតថ្មីជាច្រើនដល់ម៉ាកយីហោ។ គាត់នឹងរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ដល់ {...}
Continue Reading....Continue Reading....